• Logan Lake Health Centre

    (250) 523-9414

    5 Beryl Street
    Logan Lake, BC V0K 1W0